Regler

Grundprincip

Det hela går ut på att på ett så bra sätt som möjligt ta sig längs rallyvägen från start till mål och under tiden lösa rebusar och utföra andra moment. Rallyvägens sträckning är från början okänd för alla utom rallygeneralerna. Rallyts första rebus har en lösning som visar vägen till en ny rebusplats. Rebusen som finns där har i sin tur en lösning som leder vidare och så fortskrider dagen fram till målgång. För att deltagarna skall vara uppmärksamma och för att rallygeneralerna ska kunna vara säkra på att lagen åkt den avsedda rallyvägen förekommer ett antal kontroller. Vissa av dessa har även till syfte att begränsa hastigheten längs vägen och därmed stävja lagbrott. I den mån lagen misslyckas med att lösa rebusar eller genomföra andra moment utdelas så kallade prickar.

Genomförande

Vid starten erhålles rebus UNR 1. (*) Tillsammans med rebusen finns en treställig kontrollkod. Denna kod skall antecknas på avsedd plats på startkortet. Därefter löses rebusen. Rebuslösningen är någon form av teckenkombination som återfinns på det vid starten utdelade kartbladet. Skriv ned rebuslösningen på startkortet. På startkortet finns för varje rebus tre koordinatangivelser samt en lägesbeskrivning, till exempel "Förgrening". Lokalisera rebuslösningen på kartan och mät sedan enligt koordinatangivelserna (se vidare om rebuslösning och mätning nedan). När ni har kommit fram till rätt rebuslösning och har mätt rätt hamnar en mätning på en plats som stämmer överens med lägesbeskrivningen. Det finns bara en koordinatangivelse som stämmer på korrekt rebuslösning. Åk dit längs rallyvägen (definieras nedan). Där finns nästa rebus! Denna rebus är att anse som nummer "den just lösta rebusens nummer, plus ett". Upprepa från * ovan.

Förbehåll - Kartans överensstämmelse med verkligheten: Det kan förekomma skillnader mellan kartan och verkligheten. Dessa skillnader har dock ingen avgörande inverkan på rallyt. I de fall där skillnad förekommer gäller kartan eller rallygeneralernas ord. Verkligheten gäller i vilket fall som helst aldrig.

Definitioner

Liftarna: Rallygeneralerna. Dessa har ägnat vintern, våren och sommaren åt att planera detta rally. Rallygeneralerna bör därför bemötas med största respekt och deras ord är att betrakta som lag. Rallygeneralerna kan och bör mutas.

Rallyregler: Allt i detta dokument är att betrakta som fasta rallyregler. Förutom dessa regler kan ytterligare regler meddelas muntligen av rallygeneralerna, till exempel vid starten. Enligt föregående definition är ju dessutom generellt sett allt som sägs av en rallygeneral att betrakta som en regel!

Tider: En rallygenerals klocka går per definition alltid rätt. I rallyts PM återfinns de tider som är satta för indragning av start, lunch och mål. Var noga med att respektera dessa tider! Det är alltid mycket viktigt att disponera tiden under dagen på bästa sätt och lagen bör därför inte vara rädda för att klippa en nödlösning (se nedan) istället för att låta tiden rinna iväg. Rallygeneralerna kommer inte att tveka att, enligt reglerna, diskvalificera lag som ankommer efter indragningstiderna.

Startkort och plockkort: Varje lag får vid rallyts start två startkort, ett för förmiddagen och ett för eftermiddagen. På startkortet skall alla kontrollkoder och rebuslösningar antecknas. På startkortet finns också förtryckt tre(!) koordinatangivelser och en lägesbeskrivning för varje rebus. Förutom startkorten erhåller lagen två plockkort, ett för förmiddagen och ett för eftermiddagen, för anteckning av bokstavs- och fotoplock (se vidare om plock nedan).

Kuvert: Varje lag får ett antal kuvert vid start. Förslutna kuvert får endast öppnas efter direkt uppmaning om att göra så. Oförslutna kuvert skall användas till det angivna ändamålet.

Rallyväg: Rallyvägen är enligt kartan närmaste vägen mellan två rebusplatser (inklusive start, lunch och mål) som är möjlig att köra utan att bryta mot gällande trafik- och rallyregler. Rallyvägen är alltid enskild bilväg eller större. Rallyväg är aldrig "Enskild sämre bilväg" eller mindre. Rallyvägen får aldrig köras mer än en gång, oavsett riktning, annat än möjligen i samband med manöverprov och lunch. Det går dock bra att korsa eller tangera tidigare rallyväg. Rallyvägen kan aldrig passera en på kartan stängd bom. Rallyvägen håller sig på det vid starten utdelade kartbladet. Starten behöver dock inte finnas med på kartbladet. Om starten skulle ligga utanför kartbladet är den transportsträcka som leder fram till kartbladet inte att anse som rallyväg. Dock skall alltid den närmaste vägen köras mellan startplatsen och första rebusplatsen.

Rebusplats: En rebusplats återfinns max 25 meter från rebusens lägesbeskrivning. Falska rebusplatser kan förekomma, dock inte närmare än 100 meter från en riktig rebusplats.

Rebuslapp: Rebuslapparna finns på rebusplatsen. Varje lag skall ta en (1) rebuslapp. Andra eventuella föremål vid rebusplatsen får ej bortföras! Rebuslapparna är numrerade UNR 1, UNR 2 och så vidare. På rebuslappen finns alltid en kontrollkod. Denna kod är alltid en treställig bokstavskombination inom parentes, till exempel (UNR), och skall antecknas på avsedd plats på startkortet. Saknad kontrollkod ger prickar. Dessutom finns oftast också själva rebusen (definieras nedan) på rebuslappen. Sista rebuslappen på förmiddagen respektive eftermiddagen innehåller ingen rebus utan endast en hänvisning till lunch- respektive målplatsen.

Rebus: Rebusen finns antingen i textform på rebuslappen, i form av något föremål eller någon företeelse i närheten av rebusplatsen eller i ett kuvert som delats ut vid start. En rebus är oftast mycket svår men alltid fullständigt logisk!

Rebuslösning: Rebusens lösning är ett ord eller en teckenkombination på kartbladets framsida. Om rebuslösningen finns på flera ställen på kartan är det alltid det västligaste alternativet som ska väljas. Om rebuslösningen förekommer på flera ställen exakt lika långt västerut ska det nordligaste alternativet väljas. Rebusens lösning skall förklaras på startkortet och det är viktigt att alla steg mellan rebusen och dess rebuslösning kommer med.

Mätning: På startkortet finns tre koordinatangivelser för varje rebus. En av dessa är riktig, till exempel V19 S212 (alltså väster 19 mm och söder 212 mm). Mät dessa mått noggrant från rebuslösningens första teckens nedre vänstra hörn i förhållande till kartan. Om tecknet är runt mät då från nedersta punkten i bågen. Slutresultatet blir en plats dit man kan ta sig via godkänd rallyväg och som överensstämmer med lägesbeskrivningen på startkortet, till exempel "Korset". Denna plats är nästa rebusplats. OBS! Mätningen utföres i millimeter med en noggrannhet av en millimeter. En ruta i kartans rutnät är per definition 20x20 mm.
Nödkoordinat: Om rebuslösningen ej har hittats inom rimlig tid klipps lämpligen i första hand nödkoordinaten. I den klippta nödkoordinaten finns angivet vilken av de tre koordinaterna på startkortet som är den riktiga.

Nödlösning: Om rebuslösningen ej har hittats inom rimlig tid, trots att nödkoordinaten har klippts, klipps lämpligen nödlösningen. I nödlösningen finns dels själva rebuslösningen, dels en ungefärlig koordinatangivelse som anger var rebuslösningen finns på kartbladet. Denna koordinatangivelse ska ej förväxlas med de som finns på startkortet. Nödlösningens koordinatangivelse refererar till kartbladets sidokoordinater. OBS! Nästa rebusplats måste fortfarande mätas fram och rebuslösningen måste förklaras! Sista nödlösningen på för- respektive eftermiddagen innehåller ingen rebuslösning utan endast en hänvisning till lunch- respektive målplatsen. För såväl klippning av nödkoordinat som nödlösning gäller att det är mycket viktigt att rätt nödkoordinat respektive nödlösning klipps. Nödkoordinaterna och nödlösningarna har samma numrering som rebuslapparna. Var också försiktig och klipp innanför sömmarna så att inte en annan nödkoordinat eller nödlösning skadas, då skadad nödkoordinat eller nödlösning ger prickar även om den inte klippts upp helt.

Manöverprov: Utföres under dagen för kontroll av lagets manövreringsfärdigheter.

Prickar: Prickar ska man ha så få som möjligt av. Dessa delas ut för nedanstående moment under rallyt. Det lag som samlar minst antal prickar under dagen vinner rallyt!

Moment

Belastning

Klippt nödkoordinat

7 prickar

Klippt nödlösning

20 prickar

Klippt nödlösning och nödkoordinat

20 prickar

Felaktig eller utelämnad kontrollkod

20 prickar

Ofullständig, oläslig eller saknad rebuslösning

1-10 prickar

Ofullständig lösning som är fyndig, rolig eller på annat sätt underhållande

Godtyckligt prickavdrag

Missat eller falskt bokstavsplock eller Liftare

5 prickar

Missat eller falskt fotoplock

10 prickar

Tidsprickar vid anmälan till start 1-30 minuter efter i PM:et angiven tid

1 prick per minut

Tidsprickar vid inlämning 1-30 minuter efter i PM:et angiven tid (lunch och mål)

1 prick per minut

Tidsprickar vid inlämning 30-60 minuter efter i PM:et angiven tid (lunch och mål)

2 prickar per minut

Anmälan till start mer än 30 minuter efter i PM:et angiven tid

Diskvalificering

Inlämning vid lunch eller mål mer än 60 minuter efter i PM:et angiven tid

Diskvalificering

Olovligt bortförande av föremål från rebusplats

Diskvalificering och svartlistning

Manöverprov, lunchlekar och liknande

Prickbelastning enligt prestation

Missbruk av nödtelefon

Godtycklig prickbelastning

Mutor

Godtyckligt prickavdrag

Plock: Tre typer av plock förekommer och gemensamt för dessa är att de endast finns på rallyvägar där hastighetsbegränsningen är 70 km/h eller lägre och då alltid på höger sida om vägen. Samtliga plock skall antecknas på plockkortet och ordningsföljden är mycket viktig, även mellan de olika plocktyperna!  

Plocktyp

Beskrivning

Bokstavsplock

En pappersassiett med en treställig bokstavskombination som är utplacerad längs rallyvägen, max två (2) meter från vägkanten. Denna bokstavskombination skall antecknas på plockkortet.

Speciella bokstavsplock

Vid plock HIT sväng höger. Vid plock DIT sväng vänster. Vid plock BIT kör rakt fram. Vid plock NIT stanna.

Liftare

En liftare är en triangulär pappersbit med Liftarnas symbol och namn på en av generalerna. Liftare skall alltid plockas upp längs vägen och samlas i kuvert markerat med ”Liftare”. Liftare behöver ej anges i plockprotokollet.

Fotoplock

En plats utmed rallyvägen som finns avbildad på det fotoark som delats ut vid start. Fotografierna har tagits med normalobjektiv ut från rallyvägen. Då platsen där ett fotografi har tagits är funnen skall fotografiets nummer antecknas på plockkortet.

Falska plock

Stämmer inte överens med någon av ovanstående definitioner av plock.

Start: Alla lag samlas till start på den plats som anges på rallyts PM. När laget, genom sin lagledare anmält sig till någon närvarande rallygeneral anses laget ha ankommit. Ankomst 1-30 minuter efter i PM:et angiven tid ger prickar och ankomst mer än 30 minuter efter angiven tid medför att laget ej får starta.

Lunch: Intages på gemensam plats någonstans utmed rallyvägen. Tidpunkten när förmiddagens start- och plockkort lämnas in räknas som ankomsttid till lunchen. Inlämning efter i PM:et angiven tid ger prickar. Förutom att den medhavda lunchen ätes utföres även diverse lunchlekar. Eventuella prickar för lekarna räknas in i totalresultatet. Efter måltid och lekar erhålles en ny rebus (UNR11). För att lunchen inte ska bli ett stressmoment kommer denna delas ut tidigast 30 minuter efter ankomsttid. När lunchen dras in anges i PM:et och inlämning efter denna tid medför diskvalificering.

Mål: Tidpunkten när eftermiddagens startkort och plockkort, nödkoordinaterna samt nödlösningarna har lämnats in räknas som ankomsttid till målet. Inlämning efter i PM:et angiven tid ger prickar. Målet dras in enligt tid angiven i PM:et och ankomst efter denna tid medför diskvalificering.

Nödtelefon: Minst ett nödtelefonnummer meddelas vid start. Om något lag tappar bort sig totalt, eller av någon annan anledning bestämmer sig för att avsluta rallyt i förtid, måste någon ringa nödtelefonnumret och meddela detta. Nödtelefonen kan även användas om ni har god anledning att tro att rebusar, rebusföremål, plock, rallygeneraler eller annat har kommit på avvägar, om något inträffat längs vägen som påverkar rallyts fortsatta genomförande eller vid allvarlig misstanke om att rallygeneralerna (högst osannolikt och per definition omöjligt) gjort något fel. Se nödtelefonen som någonting som endast ska användas just i "nöd", alltså när absolut ingen annan möjlig lösning finns på det problem som uppstått. För att förebygga missbruk av nödtelefonen förbehåller sig rallygeneralerna rätten att dela ut ett godtyckligt antal prickar till det lag som ringer nödtelefonen utan godtagbar anledning!

Nästa Rally: Det lag som vinner får, förutom äran, uppgiften att arrangera nästa termins UNR.

Frilag: Det lag som arrangerade föregående rally har om det så önskar möjlighet att anmäla sig som frilag. Detta innebär att om laget vinner rallyt får det lag som kommer på andra plats arrangera nästa rally i deras ställe. Anmälan om frilag måste ske till rallygeneralerna innan rallyt startar. Om laget väljer att utnyttja frilagsregeln presenteras det för övriga lag vid morgonsamlingen.

Vandringspriser:
För att uppmärksamma minnesvärda bedrifter under dagen finns en rad vandringspriser. Nedan listas de vandringspriser som för närvarande är möjliga att erövra och enligt vilka kriterier de delas ut. Alla som har vandringspriser från tidigare rallyn måste lämna dessa till rallygeneralerna, senast vid detta rallys start. Rallygeneralerna kan dock vid behov instifta nya vandringspris.

Vandringspris

Till det lag som…

Segerpokalen

har minst antal prickar totalt. Detta lag är även rallyts segare och därmed nästa termins rallygeneraler (obs! se regeln om frilag.).

Bäst på manöverprov

har minst antal prickar på manöverprovet.

Bäst på fotoplock

har minst antal fotoplocksprickar.

Sämst på plock

totalt sett har störst antal plockprickar.

Bästa muta

lyckas hitta den muta/or som rallygeneralerna uppskattar mest.

Glad i ratten

enligt rallygeneralerna bäst främjat god stämning och rallyanda under dagen.

Rallyts rookie

blir bäst placerade nybörjarlag.

Rallyts groda

utifrån rallygeneralernas bedömning gjort dagens största misstag.

Plocklådan

har minst antal bokstavsplocksprickar.

Pongo

har flest prickar.

Saxen

har flest klippta rebuslösningar och koordinater.